Fizalis

Project manager: Victoria Dvorzhanska

Design: Marina Onishchenko

Visualization: Alexander Milovanov and Irina Shchaslyva