Daddy’s Daughters

Design: Victoria Dvorzhanska
Coordination: Nastya Korovchenko

Drawings: Olga Goncharova
Visualization: Yegor Sobolevsky, Lada Kamyshanska, Iryna Shchaslyva, Mykola Shuryhin